page id: 3547

Oświadczenie o ochronie danych dotyczące postępowania z danymi kandydatów

Oświadczenie o ochronie danych dotyczące postępowania z danymi kandydatów

Cieszymy się, że interesuje Państwa podjęcie pracy w Clipper Logistics Group.

W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych, dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność. Z tego względu w poniższych zapisach pragniemy Państwa poinformować o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane.

Podstawy prawne:

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018.1000).
  2. Podstawą prawną przeprowadzenia rekrutacji jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. 2018.0.917).
  3. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia
    18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 ze zmian).

1. Administratorem danych osobowych jest:

CLIPPER LOGISTICS Sp. z o.o.
Ul. Żernicka 22
62-023 Robakowo

Zwany dalej: Clipper.

2. Inspektor ochrony danych

W ramach swojej działalności Clipper Logistics Sp. z o. o. wyznaczył z imienia i nazwiska inspektora ochrony danych, który jest do Państwa dyspozycji. Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie postępowania z Państwa danymi osobowymi publikujemy jego dane kontaktowe:

Szymon Matylla

e-mail: iod@clippergroup.pl

3. Cel przetwarzania danych

Prowadzimy przetwarzanie danych osobowych tylko w sytuacji, gdy nam je Państwo udostępniają, np. poprzez przesłanie podania o pracę lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wraz z przesłaniem nam swojej aplikacji wyrażają Państwo zainteresowanie zatrudnieniem w Clipper Logistics Sp. z o.o.

Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz Państwa dokumenty aplikacyjne, które nam Państwo przekazują, trafiają do wewnętrznego portalu z ofertami pracy. Zapoznają się z nimi tylko istotne osoby kontaktowe i tylko one wykonują ich przetwarzanie.

Państwa dane wykorzystywane są przez Clipper Logistics Sp. z.o.o. do wyszukiwania odpowiednich kandydatów. Jeśli na odpowiadającym Państwa profilowi stanowisku utworzy się wakat, odpowiedzialny pracownik przekaże je do odpowiedniej osoby w firmie, która za niego odpowiada.

Dane zgromadzone w trakcie procesu rekrutacyjnego mogą być stosowane do tworzenia statystyk. W tym przypadku są to jednak informacje zanonimizowane, które nie pozwalają na identyfikację konkretnych kandydatów.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią art. 88 RODO w związku z § 26 ust.1 zd. 1 oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. 2018.0.917). Ponadto przetwarzanie danych prowadzone jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie zabezpieczenia naszego uzasadnionego prawnie interesu. Oznacza to, że w związku z procesem rekrutacyjnym może potencjalnie dojść do powstania wzajemnych roszczeń prawnych (takich jak roszczenia w oparciu o niemiecką ogólną ustawę o równym traktowaniu czy przedumowne roszczenia o naprawienie szkód). Zgromadzone dane osobowe niezbędne są zatem, by dochodzić lub bronić takich roszczeń.

5. Odbiorcy Państwa danych

Oddziały Clipper mogą przekazywać dotyczące Państwa dane kandydata do następujących komórek: dział HR, kadra zarządzająca, lokalne kierownictwo, pion posiadający zapotrzebowanie na personel lub dział zgłaszający takie zapotrzebowanie.

Państwa osobiste dane nie są udostępniane w jakiejkolwiek formie żadnej stronie trzeciej, chyba że otrzymaliśmy na to Państwa zgodę lub wynika to z nakazu władz publicznych.

6. Przesyłanie danych w krajach trzecich

Dotyczące Państwa dane kandydata nie są przekazywane poza podmioty zlokalizowane poza UE.

7. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy w ramach naszego portalu z ofertami pracy przez okres jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego, aby móc przedstawić Państwu potencjalne dodatkowe oferty pracy. Wraz z wyrażeniem zgody na wprowadzenie Państwa danych do naszego portalu z ofertami pracy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadczają Państwo, iż wyrażają Państwo wyraźną zgodę na wspomniany okres przechowywania danych oraz na ewentualny ponowny kontakt w okresie przechowywania danych w razie, gdy pojawią się odpowiednie dla Państwa nowe stanowiska.

Zgodę tę mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać, o ile nie zgadzają się Państwo w tej chwili lub w przyszłości na ustalony okres przechowywania Państwa danych lub na przyszłe kontakty z naszej strony. W takim przypadku zaprzestaniemy przechowywania Państwa danych, o ile minął już okres ich przechowywania wymagany uregulowaniami prawnymi. Państwa dane będą w takiej sytuacji przechowywane przez maksymalny okres do sześciu miesięcy po ewentualnej rezygnacji w celu wypełnienia przepisów prawnych, a zwłaszcza obowiązku dokumentowania wynikającego z niemieckiej ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

8. Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo otrzymania informacji na temat przechowywanych przez nas Państwa danych, jak również mogą Państwo zażądać ich kopii. Przy zaistnieniu ustawowych okoliczności mają Państwo również prawo zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, jeśli wystąpią wskazane w przepisach okoliczności, mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz do otrzymania przekazanych przez Państwa i dotyczących Państwa danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące gromadzenia, przechowywania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych w zakresie dochodzenia praw, prosimy skierować je do:

ITs Hein GmbH
Andreas Hein
Maintalstr. 155
95460 Bad Berneck
E-Mail: datenschutzbeauftragter@clippergroup.de

Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).